Cookiebeleid

Privacyverklaring.

CLN Producties verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Nassen Clement op clement@clnproducties.be

 

Verwerkingsdoeleinden

 

CLN Producties verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, gegevens aangaande de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en reclame). CLN Producties stelt geen profielen op om aan gepersonaliseerde marketing te doen.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  1. Met toestemming ( het bewaren van naam en e-mailadres) verstrekt door een actieve handeling.
  2. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  4. Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegevens toestemming terug in te trekken.

 

CLN Producties garandeert de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Overmaken aan derden

 

Voor de boekhoudkundige verplichtingen  zullen de persoonsgegevens van klanten worden gedeeld met de erkend boekhouder-fiscalist nr 30206406 

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Mailadressen verstrekt voor het ontvangen van nieuwsbrieven zullen bewaard worden in het daartoe voorziene systeem.

 

Persoonsgegevens verstrekt met toelating (dit is naam, telefoonnummer en/of mailadres) worden niet langer dan zes maanden bewaard. Persoonsgegevens worden op de boekhoudkantoor na aan geen derden ter beschikking gesteld.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: clement@clnproducties.be

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

 

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.